Pitr Paksha Shradh Katha

Please join us for Pitr Paksha Shradh Katha Sept. 28 - Oct 8